Všeobecné obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.selavy.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len "VOP"). Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP sú prístupné v E-shope v sekcii /terms-and-conditions a sú platné a účinné odo dňa zverejnenia.

 

II. Vymedzenie pojmov


Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:


"Predávajúci" znamená fyzickú osobu podnikajúcu na základe živnostenského oprávnenia pod obchodným menom: Lenka Výbošteková, miesto podnikania: 93401 Levice, Palárikova ul. 3074/12, IČO: 51252899, zapísanú v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: 420-31367.

"E-shop" znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.selavy.sk.

"Tovar" znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.

"Kúpna cena" znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

"Kupujúci" znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

"Spotrebiteľ" znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

"Objednávka" znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

"Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

"Spotrebiteľská zmluva" znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

 

III. Objednávanie Tovaru a postup pri uzatváraní Kúpnej zmluvy


1. Tovar v E-shope je riadne označený názvom a spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach Tovaru. V prípade, ak je Tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má Kupujúci možnosť si vybrať požadovanú veľkosť a farbu Tovaru pred tým, ako vloží vybraný Tovar do nákupného košíka, resp. pred tým ako uskutoční Objednávku.

2. Akonáhle si Kupujúci vyberie Tovar, umiestni Tovar do  nákupného košíka tak, že klikne na ikonu "Vložiť do košíka".  Pre uskutočnenie Objednávky Kupujúci klikne na ikonu "Zobraziť košík" alebo "Košík".   

3. Následne si Kupujúci vyberie spôsob doručenia a doplní svoje údaje potrebné pre vystavenie faktúry za objednaný Tovar. 

4. Objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou jej vyplnením a odoslaním kliknutím na ikonu ... v súlade s týmto článkom Predávajúcemu. 

5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol v objednávkovom formulári.

6. Objednávka, ktorá bola potvrdená Predávajúcim je archivovaná Predávajúcim za účelom jej splnenia, ako aj za účelom ďalšej evidencie.

7. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné okamihom ich zverejnenia na Eshope. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru sa táto zmena nevzťahuje.


IV. Kúpna cena


1. Kúpna cena je uvedená v E-shope pri Tovare v čase uskutočnenia Objednávky a nebude po potvrdení Objednávky Predávajúcim zmenená, a to ani v prípade, že zo strany Predávajúceho dôjde následne k úprave Kúpnej ceny, resp. ani v prípade ak bude prebiehať reklamná zľavová akcia.

2. Predávajúci má právo meniť Kúpnu cenu Tovaru a uskutočňovať reklamné zľavové akcie na Tovar, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

 

V. Platobné podmienky


1. Platba Kúpnej ceny sa uskutočňuje v mene EUR.

2. Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu za Tovar prostredníctvom dobierky pri prevzatí objednaného Tovaru.

3. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený Tovar môže byť zo strany Predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra). 


VI. Dodacie podmienky


1. Tovar je Predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenskej republiky.

2. Pri uskutočňovaní Objednávky si Kupujúci môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:

- dodanie kuriérom na adresu uvedenú v Objednávke;

- dodanie poštovým doručovateľom na adresu uvedenú v Objednávke..

3. V prípade, ak Predávajúci disponuje objednaným Tovarom na sklade, odošle Kupujúcemu objednaný Tovar do troch pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

4. Náklady na dodanie Tovaru:

- doručenie kuriérom: 4,80 EUR;
- doručenie poštovým doručovateľom: 2,90 EUR. 

5. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zánik Kúpnej zmluvy dohodou


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa objednaný Tovar už nevyrába, nedodáva, Tovarom Kupujúci nedisponuje a v prípade zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre Tovar na E-shope (t.j. Kúpna cena je zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru).

2. V prípade ak Kupujúci platí Kúpnu cenu za objednaný Tovar na dobierku, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.

3. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie písomného oznámenia o odstúpení Kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte Kupujúceho.

4. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu. Pre tento účel je Spotrebiteľ oprávnený použiť formulár na tomto Eshope v záložke "Kontakt": /kontakt, prostredníctvom ktorého zašle Predávajúcemu email, v ktorom vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený použiť pre účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy takisto facebookovskú stránku: http://www.facebook.com/SelavyFashion. Kupujúci v emaile/správe pre Predávajúceho uvedie účet vo forme IBAN, na ktorý má Predávajúci poslať ním zaplatené platby. 

5. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle Predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota uvedená v bode 4. tohto článku.

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v bode 4. tohto článku.

7. Pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Spotrebiteľ povinný zaslať zakúpený Tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 5 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ zašle zakúpený Tovar Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Spotrebiteľ je povinný zaslať Tovar Predávajúcemu prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberie zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Spotrebiteľom prostredníctvom dobierky. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty zakúpeného Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti zakúpeného Tovaru. Náklady na vrátenie zakúpeného Tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

8. V prípade, ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 5 dní odo dňa doručenia zakúpeného Tovaru vráti všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane poštovného s výnimkou nákladov, ktoré vznikli Kupujúcemu na vrátenie Tovaru Predávajúcemu v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy.

9. Predávajúci a Spotrebiteľ sa pri uzavretí Kúpnej zmluvy dohodli na tom, že Predávajúci je oprávnený vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby podľa tohto bodu bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa uvedený v odstúpení od Kúpnej zmluvy, alebo na účet, ktorý Kupujúci uvedie Predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

10. V prípade, ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku vrátený zakúpený Tovar v poškodenom stave, Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo vrátiť Spotrebiteľovi Kúpnu cenu za zakúpený Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Spotrebiteľovi zanikne započítaním oproti pohľadávke Spotrebiteľa voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za zakúpený Tovar.

11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

 

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka


1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Kupujúcim má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

4. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

5. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov a na použitý Tovar 12 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.

7. Ak o to Kupujúci požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady u Predávajúceho nasledovne:
a) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou s detailným opisom vady odoslanou na adresu miesta podnikania Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim prostredníctvom dobierky.

b) elektronicky prostredníctvom formuláru  na tomto Eshope v záložke "Kontakt": /kontakt s detailným opisom vady. Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne zaslať reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom poštovej zásielky na adresu miesta podnikania Predávajúceho.

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia u Predávajúceho uplatnená a o vykonaní opravy a dobe jej trvania. Písomné potvrdenie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

10. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

11. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

13. Pri Tovare, ktorý bol Kupujúcim zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

14. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

15. Pre úpravu zodpovednosti za vady Tovaru, vrátane záruky za akosť, v zmluvných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

 

IX. Osobitné ustanovenia o vybavení reklamácie Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom


1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí Spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo na poštovú adresu Kupujúceho.

4. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť.

6. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

7. V prípade ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.


X. Ochrana osobných údajov


1. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na marketingové účely a na účely vybavenia Kúpnej zmluvy. potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov Predávajúcim, resp. Sprostredkovateľom v zmysle tohto článku. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, na marketingové účely v rozsahu vytvárania databázy klientov. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov.

3. Osobné údaje Predávajúci, resp. Sprostredkovateľ nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru– kuriérskym spoločnostiam, slovenskej pošte a osobe, ktorá zabezpečuje platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám – iným subjektom za účelom zasielania reklamných materiálov tretích osôb.

4. Uskutočnením Objednávky Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. „cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Kupujúci má možnosť odmietnuť aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.

 

XI. Záverečné ustanovenia


1. Tieto VOP nahradzujú predchádzajúce znenie VOP. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.selavy.sk.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase uskutočnenia Objednávky, ak nie je dohodnuté inak.

3. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.

4. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 04.10.2017.